אן אויסשטעל
קורס

אין 'בית פרוג'

כדי צו אויסניצן דיין תורה'דיגע וויסנשאפט, אויסשטעלן און ארויסגעבן חיבורים און ספרים, אן צו ארויסגיין פון די ד' אמות פונעם תורה'דיגן וועלט.

אלע כלים און פראפעסיאנעלע וויסנשאפט

צו דערהייבן דיינע יארן אין ישיבה און אין כולל, און זיי פארוואנדלען צו פראקטישע ערפארונג און פראפעסיאנעלע וויסנשאפט, כדי צו קענען אויסשטעלן און אויסארבעטן ספרי קודש און ספרי חול – לייכט, שנעל, פונקטליך און פערפעקט, און זיך מתפרנס זיין בכבוד פון א לוינבארער פאך, וועלכער קען אויסגעפירט ווערן פון יעדן פלאץ.

אונזערע רעדנערס

שמואל ברגר

לאנג יעריגער ערפארונג אינעם געביט פון הוצאה לאור פון ספרי קודש און חול. אונטערגעשריבן אויף פיל קאמפליצירטע פראיעקטן, אזוי ווי ותן חלקנו – משנה מאירה פון מאורות הדף היומי, ש"ס ווילנא החדש, און נאך. א רעדנער אינעם אויסשטעל קורס מיט "תג", זינט זיין גרינדונג.

חיים דיקמן

פלאנירער און דירעקטאר פון "בית פרוג", אן אויסשטעלער מיט צענדליגער ערפארונג יארן - צווישן אנדערע אין מאורות הדף היומי, מכון התלמוד און נאך, א רעדנער ביי די קורסן פון אויסשטעלן ביכער-דעקלעך און שטאנצן, אין "בית פרוג".

אינעם קורס וועט איר לערנען

באקענונג מיט
תג און אינדיזיין

כללים און ארבעט סיסטעמס

באהאנדלען קאמפליצירטע טעקסט

רב טקסט

צוגרייטן שטאנצן

הערות און מפרשים

פארגעשריטענע
מעגליכקייטן

רייעס, טיטלען און שורות
סיסטעמס, מוסטערס און געדאנקען

אויסשטעלן ביכער דעקלעך
בויען אן אינהאלט - תוכן עניינים

פארוואס עימוד?

ווייל דאס איז דער איינציגסטער געביט וואו דיינע ישיבה און כולל יארן דינען דיר אלס אייגנארטיגע מעלה, און אלס פראפעסיאנעלער שפרינג-ברעט קעגן דיינע קאנקארענצן.

פארוואס יעצט?

ווייל דאס איז פונקט די פאסיגע צייט זיך צו פארשריטן צו א פאך וועלכע ערלויבט א באקוועמע ארבעט פונדערהיים, און פארשאפט פרנסה בכבוד, בלייבנדיג אין עולם התורה.

פארוואס אין פרוג?

ווייל נאר אין פרוג איז דער לערן פראגראם אויסגעשטעלט געווארן ספעציעל פאר היימישע יונגעלייט. אזוי אויך פאסט מען אריין אין ארבעטס פלעצער, מיטן ציל צו ערמעגליכן פאר די שילערס צו קענען אנהייבן זיך צו מתפרנס זיין אין דעם געביט, באלד מיטן פארענדיגן די לערנען. 

פארוואס זאלט איר קלערן דערויף, אויב איר קענט רעדן דערוועגן?

זענט איר גרייט אנצוהייבן אייער הצלחה?

דריקט שטארק אויפן קנעפל!

בחרת בדרך הנכונה!

אנחנו אוהבים את הרצינות והרצון שלך להתקדם ומחכים כבר להכיר אותך.

בדרך כלל אנו חוזרים תוך כמה שעות אבל גם לנו לפעמים יש עיכובים ועומסים, אז גג יום יומיים ואנחנו איתך.

לא רוצה לחכות?

תמיד אפשר להתקשר אלינו:

077-8048-756 | 08:00-18:00